ALGEMENE VOORWAARDEN
 • Artikel  1 – Identiteit van de verkoper
 • Artikel  2 – Toepasselijkheid & voorwaarden
 • Artikel  3 – Ons aanbod en uw bestelling
 • Artikel  4 – Herroepingsrecht
 • Artikel  5 – De prijs
 • Artikel  6 – Betaling
 • Artikel  7 – Conformiteit en garantie
 • Artikel  8 – Levering en uitvoering
 • Artikel 9 – Overmacht
 • Artikel 10 – Intellectuele eigendom
 • Artikel 11 – Klachtenregeling en geschillen

Artikel 1     Identiteit van de verkoper

Wij zijn : VZW Abbaye de Notre-Dame d’Orval 
Route d’Orval, n°1
B-6823 Villers-devant-Orval

 • E-mailadres: billetterie@orval.be
 • Telefoonnummer: 00 32 61 31 10 60
 • Ondernemingsnummer: BE 0406 525 020
 • Bankrekeningnummer: BE 04 2670 0540 4131

Artikel 2     Toepasselijkheid & voorwaarden
 
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk van ons aanbod, als webshop aan u, als consument (i.e. iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).
 
Wij leveren in België. Als u een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we uw bestelling weigeren.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

Het gebruiken en/of plaatsen van een bestelling op de website www.orval.be geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de voorgenoemde website, van waar u ze kan opslaan of afdrukken.

Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan u als consument altijd de meest voordelige tekst in uw voordeel inroepen.


Artikel 3   Ons aanbod en uw bestelling

Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we u verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om u een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Vergissen is echter menselijk en als we ons vergist hebben, zijn we niet verplicht om u het product van de vergissing te leveren.

Uw bestelling is volledig en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we uw bestelling bevestigen per mail en zodra we uw betalingstransactie met goedkeuring door de uitgever van de betaalkaart ontvangen hebben. We aanvaarden Bancontact, iDEAL en Europabank betaalknop. Indien de uitgever van uw kaart weigert om in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Om een product aan te kopen, voegt u het product toe aan uw winkelmandje. Nadien geeft u uw contactgegevens en facturatiegegevens in. Uw bestelling wordt opgestuurd naar het door u opgegeven adres. In de laatste stap krijgt u een overzichtspagina, aanvaard u onze algemene voorwaarden en bevestigt u uw betaling door te klikken op de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als u al deze stappen hebt doorlopen, is uw aankoop definitief.


Artikel 4  Herroepingsrecht

Online gekochte tickets worden niet terugbetaald.

Als u producten bij ons koopt, hebt u gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat u de producten niet wil houden. U kan uw bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaalt u zelf). Binnen de 14 dagen nadat we uw bestelling in correcte staat teruggekregen hebben, storten we de volledige aankoopprijs ervan terug op het door u opgegeven rekeningnummer.

De kosten van het terugzenden van de producten zijn voor uw rekening.

Teruggestuurde producten mogen niet gebruikt zijn. Als u de producten terugstuurt, moet dit gebeuren samen met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking.

U kan uw retourpakket terugzenden via de post of een koerier, of zelf terugbrengen naar :
Abbaye d’Orval, route d’Orval n°1, B-6823 Villers-devant-Orval, België.

Om uw herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, vult u het retourformulier in. U mailt dit naar billetterie@orval.be. Wij zullen u per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. U print het ingevulde formulier tevens uit, zet er uw handtekening op, en voegt het bij uw retourpakket. Dit verstuurt of brengt u naar volgend retouradres:  Abbaye d’Orval, route d’Orval n°1, B-6823 Villers-devant-Orval, België.

RETOURFORMULIER

Dit formulier ingevuld e-mailen naar billetterie@orval.be, en uitgeprint en ondertekend bij uw retourpakket voegen. 

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten herroep:

 • Naam artikel(en) en aantal(len) :
 • Besteld op :
 • Ontvangen op :
 • Betaald bedrag :
 • Naam consument :
 • Adress consument :
 • Bankrekening waarop het bedrag van de teruggezonden producten gestort zal worden:
 • Naam rekeninghouder:
 • IBAN
 • BIC
 • Handtekening van consument (enkel voor de afgedrukte versie van dit formulier):
 • Datum

Reden voor retour (vrijblijvend):


Artikel 5   De prijs

Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. U komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat u uw aankoop definitief plaatst.


Artikel 6   Betaling

Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen hebt u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser.


Artikel 7     Conformiteit en Garantie

Wij garanderen dat onze producten conform zijn aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen u natuurlijk ook dat onze producten voldoen aan alle op het ogenblik van uw bestelling bestaande wetten.


Artikel 8     Levering en uitvoering

Alle producten worden geleverd op het door u bij uw bestelling aangegeven adres.

Wanneer een artikel in stock is, wordt het aangeboden op uw leveringsadres binnen 1 à 5 werkdagen. Wanneer een artikel niet in stock is, wordt het zo snel mogelijk aangeboden op uw leveringsadres met een maximale leveringstermijn van 30 dagen. Wij informeren u over de leveringstermijn bij uw bestellingsbevestiging.

Alle zendingen worden uitgevoerd per BPost.

Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij u altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan u kosteloos afzien van uw bestelling. In dat geval betalen wij u uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. U hoeft u dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als u ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop, bent u verantwoordelijk voor het transport.

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan, of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, moet u dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen na ontvangst melden, en de artikelen met het retourformulier naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Hebt u bij het invullen van het retourformulier vragen, dan kan u contact opnemen met één van onze medewerkers via het e-mailadres billetterie@orval.be.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.


Artikel 9     Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …


Artikel 10   Intellectuele eigendom

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die bij de VZW Abbaye d’Orval liggen. 

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag u bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s, etc. niet kopiëren of reproduceren zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VZW Abbaye d’Orval.


Artikel 11   Klachtenregeling en geschillen

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als u toch klachten zou hebben over onze diensten, kan u ons contacteren via billetterie@orval.be of op 00 32 61 31 10 60. We doen er alles aan om uw klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link:
 http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link : https://ec.europa.eu/odr


 

nl